PRIVACY
โลกแห่งผิวสวยใสของ ETTUSAIS


  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ได้ให้ทางเว็บไซต์ หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับ อย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของ เว็บไซต์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุ ดังกล่าวทั้งหมด
  2. บริษัทมีระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยข้อมูล จะถูกป้องกันด้วยระบบ การเข้ารหัสข้อมูล ที่ได้รับมาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบ หนึ่งในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของบริษัทโดยเคร่งครัด
  3. ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  4. ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหา รวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพ ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิด ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการนำเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ที่มีลักษณะขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความ ในวรรคนี้ หรือ บริษัทมีเหตุผลในการสงสัย ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง บริษัท ขอสงวนสิทธิ ในยกเลิกสมาชิก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ บริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. ข้อมูลที่สมัครภายในเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูลของผู้ใช้จริง หากข้อมูลที่สมัครไม่เป็นเท็จ หรือแอบอ้างนำชื่อผู้อื่นมาใช้ในทางมิชอบ ทางบริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกสมาชิกของท่าน และดำเนินคดีตามกฏหมาย
  6. ทางบริษัทอาจมีการขอข้อมุลของท่านเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นโดยข้อมูลที่ท่านให้เพิ่มเติมนั้นจะเป็นความลับของบริษัทเท่านั้น
  7. อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุก ครั้งที่ใช้บริการของบริษัท